• SMC in PROPAK ASIA 2016
  • SMC chillers contribute to improved productivity
  • Complete support for your packaging lines

  • Robot tip equipment
  • Transport equipment

  • Vacuum equipment
:: บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ความสำเร็จ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้ สนใจกรุณาคลิก...
       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
17 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ได้ย้ายสำนักงานสาขานครราชสีมา มาตั้งที่ใหม่ และทำการเปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ
อ่านต่อ...
ตารางการอบรมเดือนพฤษภาคม 2559
วันที่
   หลักสูตรการอบมรม
12 พ.ค. 59   SMCT P1-Introduction to practical pneumatic
  (พื้นฐานนิวแมติกส์)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
19 พค. 59   SMCT EP1-Introduction to practical electro-pneumatic
  (นิวแมติกส์ไฟฟ้า)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :