• Electric Actuators
  • Sensors/Switches
  • 2,3 Port Valves for Fluid Control

  • Static Electricity Elimination Equipment
  • DECI2
:: บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ความสำเร็จ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้ สนใจกรุณาคลิก...
       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
20 พฤษภาคม 2558
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยมี คุณนาโอโยชิ ซาซาฮิระ (รองประธานกรรมการ) และ คุณธาดา ประทีป ณ ถลาง (ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม) เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท
อ่านต่อ...
ตารางการอบรมเดือนกรกฎาคม 2558
วันที่
   หลักสูตรการอบมรม
9 ก.ค. 58   SMCT P1 - นิวแมติกส์เบื้องต้น
 (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
16 ก.ค. 58   SMCT EP1 - นิวแมติกส์ไฟฟ้า
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
23 ก.ค. 58   Energy Saving and Compressed Air Purification System
  การอนุรักษ์พลังงาน (ขอเลื่อนการอบรม)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
ตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทฯ
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :