• Electric Actuators
  • Sensors/Switches
  • 2,3 Port Valves for Fluid Control

  • Static Electricity Elimination Equipment
  • DECI2
:: บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ความสำเร็จ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้ สนใจกรุณาคลิก...
       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
19 พฤศจิกายน 2557
Sign MOU by Mr. Sasahira Naoyoshi of SMCTH and Mr. Keo Reasmey (General Manager) of Udaya on 19 Nov 2014.At the Phnom Penh Hotel in Cambodia.
อ่านต่อ...
ตารางการอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2558
วันที่
   หลักสูตรการอบมรม
12 ก.พ.58   SMCT P1 - พื้นฐานนิวแมติกส์ (รายละเอียดหลักสูตร)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
19 ก.พ. 58   SMCT EP1 - นิวแมติกส์ไฟฟ้า
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
26 ก.พ.58   FMS200
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
ตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทฯ
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :