NEWS
 
24 สิงหาคม 2566
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์นิวเมติกส์ ให้แก่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำชุดฝึกต้นแบบการเรียนการสอน "นิวเมติกส์ไฟฟ้า"