NEWS
 
30 มิถุนายน 2566
 
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ดร. ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร. ฉัตรชาญ ทองจัน ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย การผลิตนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีนิวแมติกส์ ระหว่างทั้งสองฝ่ายและร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งสองฝ่ายในด้านเครื่องมืออุปกรณ์สถานที่บุคลากรและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง