เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การคุ้มครองและป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กรุณาศึกษาอ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อรับทราบและยอมรับข้อตกลงต่างๆ พร้อมคลิก
"ยินยอม" เพื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SMC (Thailand) Ltd.
ยินยอม และยอมรับข้อตกลงต่างๆ พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
 
ข้อมูลเบื้องต้น
เราจะทำการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการใช้บริการต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่นเมื่อมีการทำการ นัดหมาย การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การส่งข้อคิดเห็น สำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่าง ๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม
 
ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เว็บไซต์ www.smcthai.co.th รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้ท่านอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้น ๆ
 
หมายเหตุ : นโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

ก. บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การขายสินค้าหรือการให้บริการอื่น ๆ ซึ่งดำเนินการ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือซึ่งไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้
ข. บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งท่านอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ค. บริษัทหรือองค์กรอื่น ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ง. บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร
 
 
การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อรับรองสิทธิของท่าน ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด อาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข และข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย บริษัทฯยืนยันว่าท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบ หากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จะโพสต์ไปยังเว็บไซต์ ในกรณีที่มี การปรับปรุงแก้ไขนโยบายก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ
 
ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ
• ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
• ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กกี้ ไฟล์ล๊อคอิน รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวซเซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมเวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านค้นหา หรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ข้อมูลที่ตั้ง หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากจีพีเอส วายฟาย เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่ง ที่อยู่ไอพี หรือโพสต์สาธารณะซึ่งระบุตำแหน่งของท่าน
• คุ้กกี้ (Cookies) หมายถึง Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/
 
หมายเหต ุ: ข้อความ “ข้อมูล” ระบุในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หมายความถึงข้อมูลทุกประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น
 
ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บ
• ชื่อ
• อีเมล
• ที่อยู่
• ที่อยู่สำนักงาน
• เบอร์โทรศัพท์
• หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
• ประเภทบราวเซอร์
• โดเมน
• เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
• เวลาเข้าเว็บไซต์
• ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง
• ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกหรือใช้บริการใด เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม
• เพศ
• การตั้งค่าต่าง ๆ
 
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่าน
การประมวลผลข้อมูลของท่านนั้น หมายถึง การดำเนินการใด ๆ หรือชุดกระบวนการดำเนินการใดซึ่งกระทำต่อข้อมูลของท่านไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่

ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล
• ชื่อ
• อีเมล
• ที่อยู่
• ที่อยู่สำนักงาน
• เบอร์โทรศัพท์
• เพศ
• การตั้งค่าต่างๆ
• การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของท่าน
• ไอพี แอดเดรส (IP Address)

• เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับบริษัทฯ และ/หรือท่านอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเก็บข้อมูล เพื่อการตลาดของบริษัทฯ เช่น
• เพื่อติดต่อและเสนอบริการของบริษัทฯ หรือข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งท่านอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้กับบริษัทฯเพื่อแจ้งท่านเกี่ยว กับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว
• เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
• เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน
• เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
• เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน

ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ช้อมูลส่วนบุคคล
• ประเภทเบราเซอร์
• โดเมน
• เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
• เวลาเข้าเว็บไซต์
• ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง
• ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า

• เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซด์ของ บริษัทฯ
• เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้
• เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหา

ข้อมูลระบบ

• เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซด์ของ บริษัทฯ
• เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายในแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้
• เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้

ข้อมูลที่ตั้ง

เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติหรือกิจกรรมอื่นของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ต่อๆไป

คุ้กกี้

เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติหรือกิจกรรมอื่นของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ต่อๆไป


ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านประเภทต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้อย่างไรก็ตามท่านมีสิทธิ ที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากท่านต้องการที่จะลบข้อมูลของท่านไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม

ประเภทข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรักษา

• ชื่อ
• อีเมล
• ที่อยู่
• ที่อยู่สำนักงาน
• เบอร์โทรศัพท์
• เพศ
• การตั้งค่าต่าง ๆ


จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

•การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของท่าน

จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

• ประเภทเบราเซอร์
• โดเมน
• เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
• เวลาเข้าเว็บไซต์
• ไอพีแอดเดรส (IP Address)
• ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

• ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า

จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

ข้อมูลระบบ
จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน
ข้อมูลที่ตั้ง
จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

คุ้กกี้ (Cookies)

จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน


การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของท่านบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไปยังบุคคลที่สามซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอน และมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้
• กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือบริษัทฯ จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
• คู่ค้า และ/หรือคู่สัญญาทางธุรกิจ:ในกรณีที่บริษัททำการจ้างผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการใดอันจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น รหัสไปรษณีย์ การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมออนไลน์ เว็บไซต์จะกำหนดให้ผู้รับเหมาในการดำเนินการนั้น เพื่อป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และต้องห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา)
• องค์กรอื่น ๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องแชร์ข้อมูลด้วย
 
สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ ความยินยอมไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำก่อนที่จะมีการ เพิกถอนความยินยอมนั้น
2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้
3. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ได้
4. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
5. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
6. สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือ ตัวท่านเองได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
7. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย


ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

ในการคุ้มครองและป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อป้องกัน และให้ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ นอกจากนี้เว็บไซต์ยังได้วางระบบเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ระบบ Security Firewall เพื่อจัดการความปลอดภัยในการส่งข้อความ บนอินเตอร์เนต

 
กำหนดการตั้งค่าด้วยตนเอง
หากท่านต้องการปรับเปลี่ยน เพิกถอน หรือการไม่กดเลือก (OPT-Out) ซึ่งความยินยอมของท่าน หากท่านมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อบริษัทฯทางบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อแนะนำติชมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริการของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดีขึ้นต่อไปท่านสามารถติดต่อบริษัทฯได้ที่ www.smcthai.co.th
 
การจัดการคุ้กกี้
บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้า การตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและ การใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง
• Android (Chrome)
• Apple Safari
• Blackberry
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Opera
• Iphone or Ipad (Chrome)
• Iphone or Ipad (Safari)
 

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและ บริษัทฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-manage-and-delete-cookies

 
ข้อมูลในการติดต่อบริษัท
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 134/6 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์: [0-2019-5656]
อีเมล์: [smcth@mail.smcthai.co.th]
SMC (Thailand) Ltd.
Address: 134/6, Moo 5, Tiwanon Road, Bang Kadi Sub-district, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani 12000
Telephone number: [0-2019-5656]
Email address: [smcth@mail.smcthai.co.th]

กลับสู่ด้านบน