เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การคุ้มครองและป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กรุณาศึกษาอ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อรับทราบและยอมรับข้อตกลงต่างๆ พร้อมคลิก
"ยินยอม" เพื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SMC (Thailand) Ltd.
ยินยอม และยอมรับข้อตกลงต่างๆ พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
 
ข้อมูลเบื้องต้น
เราจะทำการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่นเมื่อมีการทำการนัดหมาย การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การส่งข้อคิดเห็นสำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม
 
ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์www.smcthai.co.thรวมถึงบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้ท่านอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ
 
หมายเหตุ : นโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง
ก.บริการอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นสินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ
   หรือบริษัทในเครือซึ่งไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้
ข.บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ค.บริษัท หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ง.บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เปิดเผยข้อมูล
 
ข้อจำกัด
นโยบายนี้มีเป้าหมายใช้งานกับบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับแต่วันประกาศนโยบายนี้
 
การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับรองสิทธิของท่าน ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด อาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข และข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย บริษัทฯยืนยันว่าท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบ หากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จะโพสต์ไปยังเว็บไซต์ ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ
 
การรับรองของเรา
1.ข้อมูลของท่าน จะถูกนำมาประมวลผล แต่จะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม และโปร่งใส
2.ข้อมูลของท่าน จะถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ชัดแจ้งและชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไป
   ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้
3.ข้อมูลของท่าน จะเพียงพอ เกี่ยวเนื่อง และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นกับวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผล
4.ข้อมูลของท่าน จะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้การระบุถึงตัวตน มีระยะเวลาการเก็บยาวนานกว่าที่จำเป็น
   เพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลของท่านถูกจัดเก็บเพื่อการประมวลผล
5.ข้อมูลของท่าน จะถูกประมวลผลในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลนั้นรวมถึงการป้องกันต่อการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมายและป้องกันต่อการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การทำลาย การทำให้เสียหายโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรือวิธีการที่เป็นระบบ
 
ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ
• ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ หมายความถึงบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้โดยเฉพาะเจาะจงโดยตรง หรือโดยอ้อมโดยอ้างอิงจากตัวบ่งชี้ใดๆ
• ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องต่อบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้
• ข้อมูลระบบหมายถึง ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กกี้ ไฟล์ล๊อคอินรวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวซเซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมเวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านค้นหา หรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ข้อมูลที่ตั้งหมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากจีพีเอส ไวไฟ เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่ง IP Address หรือโพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้ง
• คุ้กกี้หมายถึงข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่านคุ้กกี้ จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้
 
หมายเหตุ : ข้อความ“ข้อมูล”ระบุในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หมายความถึงข้อมูลทุกประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น
 
ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บ
• ชื่อ
• อีเมล
• ที่อยู่
• ที่อยู่สำนักงาน
• เบอร์โทรศัพท์
• หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
• ประเภทบราวเซอร์
• โดเมน
• เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
• เวลาเข้าเว็บไซต์
• ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง
  ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกหรือใช้บริการใด เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม
• เพศ
• การตั้งค่าต่างๆ
 
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ
การประมวลผลข้อมูลของคุณนั้น หมายถึง การดำเนินการใดๆหรือชุดกระบวนการดำเนินการใดซึ่งกระทำต่อข้อมูลขอท่านไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่

ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล
• ชื่อ
• อีเมล
• ที่อยู่
• ที่อยู่สำนักงาน
• เบอร์โทรศัพท์
• เพศ
• การตั้งค่าต่างๆ
• การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของท่าน
• ไอพี แอดเดรส (IP Address)


• เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับบริษัทฯ และ/หรือท่านอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล เพื่อการตลาดของบริษัทฯ เช่น
• เพื่อติดต่อและเสนอบริการของบริษัทฯ หรือข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งท่านอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้กับบริษัทฯเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว
• เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
• เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน
• เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
• เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน

ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ช้อมูลส่วนบุคคล
• ประเภทเบราเซอร์
• โดเมน
• เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
• เวลาเข้าเว็บไซต์
• ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง
• ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า


• เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซด์ของ บริษัทฯ
• เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้
• เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหา

ข้อมูลระบบ

•เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซด์ของ บริษัทฯ
•เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายในแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัยการตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้
•เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้

ข้อมูลที่ตั้ง

เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติหรือกิจกรรมอื่นของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ต่อๆไป

คุ้กกี้

เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติหรือกิจกรรมอื่นของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ต่อๆไป


ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของคุณประเภทต่างๆตามระยะเวลาที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้อย่างไรก็ตามท่านมีสิทธิ ที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากท่านต้องการที่จะลบข้อมูลของท่านไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ตาม

ประเภทข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรักษา

• ชื่อ
• อีเมล
• ที่อยู่
• ที่อยู่สำนักงาน
• เบอร์โทรศัพท์
• เพศ
• การตั้งค่าต่างๆ


จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

• การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของท่าน

จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

• ประเภทเบราเซอร์
• โดเมน
• เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
• เวลาเข้าเว็บไซต์
• ไอพีแอดเดรส (IP Address)
• ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

• ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า

จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

ข้อมูลระบบ
จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน
ข้อมูลที่ตั้ง
จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน

คุ้กกี้

จนกว่าจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงเจตนาให้ลบข้อมูลจากท่าน


การแชร์ข้อมูลของท่าน
ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของท่านบริษัทฯ อาจแชร์ข้อมูลของท่าน ไปยังบุคคลที่สามซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอน และมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัดดังนี้
• กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือบริษัทฯ จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
• ผู้รับเหมา/คู่สัญญา:ในกรณีที่บริษัททำการจ้างผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการใดอันจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่น รหัสไปรษณีย์ การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมออนไลน์เว็บไซต์ จะกำหนดให้ผู้รับเหมาในการดำเนินการนั้น เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และต้องห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจาก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา)
• องค์กรอื่นๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องแชร์ข้อมูลด้วย
 
ความยินยอมของคุณ

1.สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ท่านมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ และในบางกรณีท่านอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านรวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล, ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลผู้รับ หรือผู้จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการที่ข้อมูลถูกเปิดเผย หรือจะถูกเปิดเผย, (โปรดดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด“ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของท่าน”), สิทธิในการร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง หรือการร้องขอลบข้อมูลของท่าน (โปรดดูด้านล่าง)

2.สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

3.สิทธิในการขอให้ลบ (Right to Erasure)
ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บ หรือประมวลผลอีกต่อไปหรือในกรณีที่ท่านแสดงเจตนาถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการจำกัดการประมวลผลจากบริษัทฯ ในกรณีใดกรณีหนึ่งหากปรากฎเงื่อนไขดังต่อไปนี้
    ความถูกต้องของข้อมูลของท่านถูกโต้แย้ง (ในช่วงเวลาที่ท่านใหบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่าน)
    การประมวลผลข้อมูลของท่านผิดกฎหมาย
    ข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นต่อการประมลผลของบริษัทฯ อีกต่อไป

5.สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล
ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ แบบเป็นรูปธรรมสามารถใช้ได้ทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ ท่านยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่นๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ท่านมีสิทธิที่จะให้บริษัทฯ ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค
หมายเหตุ : บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

6. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ
ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านในการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ว่าเวลาใดๆ
ในกรณีที่ข้อมูลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรงท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลเพื่อการตลาดนั้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูล โดยละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องต่อการตลาดทางตรงนั้น ๆ


ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
ในการคุ้มครองและป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้วางมาตรการควบคุมภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อป้องกัน และให้ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากนี้เว็บไซต์ยังได้วางระบบเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่าน เช่น ระบบ Security firewallเพื่อจัดการความปลอดภัยในการส่งข้อความบนอินเตอร์เนต
กำหนดการตั้งค่าด้วยตนเอง
หากท่านต้องการปรับเปลี่ยน เพิกถอน หรือการไม่กดเลือก (opt-out) ซึ่งความยินยอมของท่าน หากท่านมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆเกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อบริษัทฯทางบริษัทฯยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อแนะนำติชมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริการของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดีขึ้นต่อไปท่านสามารถติดต่อบริษัทฯได้ที่ www.smcthai.co.th

กลับสู่ด้านบน