ข่าวสารประชาสัมพันธ์
07.03.2567
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามMOUร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายใต้ โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม 4.0“
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
read more...
22.02.2567
พิธีลงนามความร่วมมือ“การพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาและการสร้างโอกาสทางสังคม” ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
read more...
07.02.2567
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
read more...
30.01.2567
งานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี(ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจ 6 บริษัท
read more...
19.01.2567
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU ) ระหว่าง SMC ร่วมกับ สถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
read more...
24.08.2566
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์นิวเมติกส์ ให้แก่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำชุดฝึกต้นแบบการเรียนการสอน "นิวเมติกส์ไฟฟ้า"
read more...
21.07.2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติภาคอุตสาหกรรม ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
read more...
30.06.2566
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ดร. ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการและศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันอัมพร รอง อธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร. ฉัตรชาญ ทองจัน ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.
read more...
 

9.02.2566
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียน สำหรับโครงการลดก๊าซเรีอนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
read more...

25.11.2565
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแด่ผู้สำเร็จหลักสูตร "ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตยุคใหม่ ใน EEC” รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ที่สำเร็จหลักสูตร จำนวน 32 ท่าน และจัดสัมมนาในหัวข้อ "การอบรมพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทาง Net Zero"
read more...
11.11.2565
SMC Corporation ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบครบวงจร ได้รับการยอมรับจากนิตยสาร Forbes magazine as a World’s Best Employers 2022
read more...
27.10 2565
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร. ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการส่งมอบคอมพิวเตอร์ all in one และอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน จำนวน 13 ชุด ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
read more...
21.10 2565
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวน 100 ชุด ณ วัดอนุกุญชราราม จ.พระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน
read more...

20.07.2565
The Foundation Stone Laying Ceremony SMC (Thailand) Ltd.
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
read more...

12.07.2564
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด แจ้งปรับเปลี่ยนรายละเอียดการทำงานของพนักงานประจำสำนักงานในพื้นที่ กทม ปริมณฑล
read more...

15.06.2564
SMC e-Service (Registration Air Dryer and Thermochiller)
ลงทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์ Air Dryer และ Thermochiller
read more...

 
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2019-5651
 ผู้เข้าชม :