การอบรม > หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรม


SMCT P1-Introduction to practical pneumatic


สำหรับ : ช่างเทคนิค, วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, กำหนดขนาด และการบำรุงรักษา
และควบคุมระบบนิวแมติกส์

เนื้อหาหลักสูตร

1. คุณสมบัติของลมอัดและการนำไปใช้งาน
2. พื้นฐานนิวแมติกส์
3. ทฤษฎีลมอัด
4. การผลิตและการเตรียมลมอัด การเดินท่อลมอัด
5. โครงสร้างและหลักการทำงานของกระบอกลมและวาล์วควบคุม
6. อุปกรณ์ช่วยอื่นๆ
7. สัญลักษณ์ มาตราฐาน ISO1219/5599
8. อ่านและออกแบบควบคุม
9. แบบฝึกหัดและการแก้ปัญหา

SMCT EP1-Introduction to practical electro-pneumatic

สำหรับ :
ช่างเทคนิค, วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษาและใช้ควบคุม
ระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความประหยัดสำหรับการใช้งานและเทคนิคของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า
2. ทฤษฎีพื้นฐานนิวแมติกส์ไฟฟ้า
3. โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า
4. สัญลักษณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า DIN ISO 1219 และแลดเดอร์ไดอะแกรม
5. การอ่านและวงจรการออกแบบควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า ปฏิบัติการต่อวงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้า
6. ความปลอดภัยสำหรับการใช้งานนิวแมติกส์ไฟฟ้า
7. แบบทดสอบและการแก้ปัญหา

SMCT PLC1-Programmable logic controller

สำหรับ : ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษา และการแก้ปัญหาในการใช้งานพีแอลซีได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความเป็นมาในการพัฒนา PLC
2. ทฤษฎีพื้นฐานพื้นฐานการใช้พีแอลซี โครงสร้างของ PLC
3. การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของ PLC
4. อุปกรณ์อินพุทและเอาพุท อุปกรณ์สำหรับการโปรแกรมและใช้งานพีแอลซี
5. ลำดับและความสำคัญในการควบคุม
6. การเขียนโปรแกรม Ladder
7. ตัวตั้งเวลาและการใช้งานเคาน์เตอร์
8. การเลือก PLC
9. ภาคปฏิบัติการใช้งานพีแอลซีกับอุปกรณ์นิวแมติกส์ แบบฝึกหัดกับการต่อใช้งานรวมการแก้ปัญหา

CAPs-Compressed air purification system

สำหรับ : ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษา และการแก้ปัญหาระบบในการควบคุมลมอัดได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. ปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับลมอัดต่ออุปกรณ์นิวแมติกส์
2. ทฤษฎีลมอัด และการเตรียมลมอัด
3. การเลือกขนาดของอุปกรณ์ และการติดตั้งลมอัด
4. การเดินระบบท่อลมอัด และระบบน้ำทิ้งในระบบลมอัด
5. ส่วนควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย
6. การบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบลมอัด

SMCT ES1-Energy saving

สำหรับ : ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษา แผนกผลิตและบริการลมอัดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการของระบบนิวเมติก (SMC - P1) ทฤษฎีของนิวแมติกพื้นฐานที่มีความสำคัญ
2. ขั้นตอนและนวตกรรมทางด้านนิวแมติกส์ในการนำมาปรับปรุงการประหยัดพลังงานในการผลิตปัจจุบัน
3. นวัตกรรมนิวเมติกในการปรับปรุงผลิตภาพ หลักการประหยัดพลังงานและการคำนวณ ข้อมูล
  แฟกซ์เตอร์ต่างๆ ที่สำคัญและนำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงาน การเลือกอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
4. ภาคปฏิบัติและทดลองแผงสาธิต เรื่องการวัด การทดสอบ ข้อมูลเชิงลึกในการประหยัดพลังงาน
  และนวัตกรรมอื่น ๆ
5. สรุป

SMCT VT1-Industrial Vacuum technology

สำหรับ : ช่างเทคนิค, หัวหน้างาน วิศวกรและวิศกรออกแบบ ทำให้สามรถเข้าใจถึงการออกแบบ, การบำรุงรักษา และการแก้ปัญหาในการควบคุมระบบสุญญากาศได้

1. บทนำของเทคโนโลยีระบบสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน
2. ทฤษฎีสุญญากาศ
3. ปั๊มสุญญากาศและระบบสุญญากาศแบบหัวฉีด
4. เครื่องกำเนิดสุญญากาศแบบใช้ลมอัดและการเลือกใช้อุปกรณ์
5. การเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์สุญญากาศ
6. การเลือกขนาดหัวฉีดและการเลือกขนาดของตัวยางดูด
7. การออกแบบระบบสุญญากาศและวงจรสุญญากาศ
8. แบบปฏิบัติและและปัญหา
   
สนใจหลักสูตร กรุณาติดต่อคุณ พงษ์ศักดิ์
โทรศัพท์ : 0-2019-5656 ต่อ 513 หรือมือถือ : 088-805-8018
sal-pongsak.a@mail.smcthai.co.th
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2019-5651
 ผู้เข้าชม :